Begeleiding in de voorschoolse voorziening

De AED heeft jarenlange ervaring met begeleiding in de voorschoolse voorziening; peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders. De medewerkers van de AED beschikken over uiteenlopende expertise. Hierdoor kan de AED specialistische begeleiding bieden op het gebied van:

 • Spraak- en taalontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Spelontwikkeling
 • Opvallend gedrag
 • Ontwikkelingsvoorsprong
 • Ontwikkelingsachterstand
 • Slechthorendheid
 • Langdurige ziekte

De ondersteuning van de AED in de voorschoolse instelling richt zich op het ondersteunen van de pedagogisch medewerker op de werkvloer. Door het geven van adviezen en/of coaching op de werkvloer wordt de pedagogisch medewerker geholpen om zo goed mogelijk in te spelen op de ontwikkelingsbehoefte van een kind. De begeleiding vanuit de AED is altijd gebaseerd op een combinatie van (recente) wetenschappelijke/ theoretische inzichten en ruime praktijkervaring.

Er wordt in de voorschoolse instelling geen directe begeleiding aan kinderen gegeven. De AED biedt indirect hulp door het geven van adviezen aan de pedagogisch medewerkers.

BEGELEIDING PEUTERSPEELZAAL, KINDERDAGVERBLIJF OF GASTOUDER

De medewerker van de AED kan ook medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders adviseren en coachen hoe zij het beste tegemoet kunnen komen aan de ondersteuningsbehoefte van de peuter.

Als er in de voorschoolse instelling zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind dan kan er een Peuter Consultatie en Advies worden aangevraagd.
Peuter Consultatie en Advies bestaat uit een observatie, waardoor de medewerker van de AED zicht krijgt op het functioneren van een kind in de groep. Op basis hiervan worden adviezen opgesteld en vastgelegd in een verslag. Er kan alleen een observatie plaatsvinden na toestemming van de ouder(s) van een kind.

Daarnaast zijn er scholingsmogelijkheden voor de medewerkers op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Zie hier welke trainingen en methodieken de AED voor voorschoolse instellingen aanbiedt. Ook organiseert de AED elke 2 jaar een miniconferentie voor de voorschoolse instellingen in de regio.

BEGELEIDING OP ORGANISATIENIVEAU

Tot slot biedt de AED begeleiding op beleids- en organisatieniveau van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouderbureaus. Hierbij kan gedacht worden aan advisering ten aanzien van de ondersteuningsstructuur, maar ook aan invoering en implementatie van de programma’s Peuterpraat, Peuterpraat Focus en Praatpret  of nieuw beleid. Een goed voorbeeld hiervan is de invoering van Peuterpraat of het opzetten van een verbetertraject ondersteund met beeldcoaching (voorheen video-interactiebegeleiding). De AED heeft medewerkers in huis die getraind zijn in het implementeren van deze werkwijzen op organisatieniveau.

In de regio’s om Leiden heen is de AED betrokken bij de uitvoering van het VVE-beleid in verschillende gemeenten. De inzet varieert van het mede vormgeven van het beleid, het implementeren van Peuterpraat tot het indiceren van kinderen die in aanmerking komen voor een extra dagdeel vergoed door de gemeente.
Meer informatie hierover via peuterpraat@aed-leiden.nl.

PROJECTGROEP PEUTERPRAAT

Sinds 2000 is de projectgroep Peuterpraat actief in diverse gemeenten rond Leiden, zoals Katwijk, Teylingen en Nieuwkoop. De projectgroep heeft sindsdien de volgende programma’s ontwikkeld:

 • Peuterpraat:  een totaalprogramma voor het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en gastouders
 • Peuterpraat Focus: instrument voor: observeren, signaleren en handelen
 • Praatpret: doe- en praatboekjes voor thuis

Meer informatie is te vinden op www.peuter-praat.nl.
In het verlengde hiervan heeft de projectgroep scholing en workshops ontwikkeld. 

Meer informatie hierover via peuterpraat@aed-leiden.nl.

"Jayden bijt regelmatig andere kinderen. We krijgen nu ook klachten van andere ouders. Wat moeten we doen?"