Begeleiding in het primair onderwijs

De AED heeft jarenlange ervaring met begeleiding binnen het primair onderwijs. De medewerkers van de AED beschikken over uiteenlopende expertise. Hierdoor kan de AED op veel verschillende gebieden specialistische begeleiding bieden, zoals op het vlak van:

  • Motorische ontwikkeling
  • Langdurige ziekte
  • Ontwikkelingsproblemen
  • Hoogbegaafdheid
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Gedragsproblemen
  • Prikkelverwerkingsproblemen


De ondersteuning van de AED vindt niet alleen op veel gebieden plaats, maar kan tevens op meerdere niveaus worden ingezet, van directe leerlingbegeleiding tot advisering op schoolniveau. U kunt er van op aan dat de begeleiding vanuit de AED altijd is gebaseerd op een combinatie van (recente) wetenschappelijke/theoretische inzichten en ruime praktijkervaring.

Begeleiding leerling

De ambulant dienstverlener van de AED kan directe begeleiding geven aan een leerling, of een groepje leerlingen. De aanpak die gekozen wordt, hangt natuurlijk af van de specifieke ondersteuningsbehoefte van de leerling(en). Soms wordt gekozen voor een vaststaande training, zoals Rots en Water, Kids’ Skills of de Kanjertraining. Geregeld komen echter meerdere methodieken en invalshoeken samen in de aanpak. In alle gevallen staat de ambulant dienstverlener klaar met uitgebreide vaardigheden op het gebied van coaching en gespreksvoering met leerlingen. Zie hier welke trainingen en methodieken de AED zoal gebruikt/tot haar beschikking heeft.

Begeleiding leerkracht

De medewerker van de AED kan ook de leerkracht adviseren en coachen hoe deze het beste tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. De advisering en coaching vanuit de AED kan zich ook richten op andere aspecten van de ondersteuning, zoals het klassenmanagement. In de begeleiding van de leerkracht grijpt de ambulant dienstverlener terug op een breed repertoire aan coachingsvaardigheden. Iedere AED-medewerker is in elk geval geschoold in oplossingsgericht coachen en coteaching. Ook beschikt de AED over ruime mogelijkheden voor beeldcoaching.

Begeleiding op schoolniveau

Tot slot biedt de AED begeleiding op schoolniveau. Hierbij kan gedacht worden aan advisering ten aanzien van de ondersteuningsstructuur, maar ook aan invoering en implementatie van nieuwe programma’s of nieuw beleid. Een goed voorbeeld hiervan is Schoolwide PBS, een werkwijze die helpt bij het creëren van een omgeving die leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. De AED heeft medewerkers in huis die getraind zijn in het implementeren van deze werkwijze op schoolniveau.